www.neotravel.co.th

  

ซัวเถา-เซี่ยะเหมิน 5 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

นีโอ ทราเวล ขอนำท่านสู่ดินแดนมังกรใต้ ดินแดนที่รุ่มรวยและรุ่งเรืองอย่างยิ่งยวดเข้าสู่ดินแดนของชาวแต้จิ๋ว “เมืองซัวเถา” เมืองท่าสำคัญตั้งแต่ยุคโบราณวันนี้เจริญเติบโตและก้าวหน้ามากเมืองหนึ่งของจีนสู่มณฑลฟูเจี้ยน “เมืองเซี่ยะเหมิน” หรือ ไข่มุกแห่งท้องทะเล เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญ 1 ใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน  ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก และอาหารการกินเลิศรสนี่คือการสร้างสรรเส้นทางเพื่อคณะท่านอย่างพิเศษสุด

วันแรก   กรุงเทพฯ - เมืองกวางเจา
08.00 น.    พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2  บริเวณเคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)
09.50 น.    เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 668
   
13.30 น.   เดินทางถึงเมืองกวางเจา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง  ***อิสระให้เวลาท่านช้อปปิ้งซื้อของฝากคนทางบ้านที่ “ถนนปักกิ่ง”  ถนนช้อปปิ้งเดินเท้าที่มีสีสันและคึกคักที่สุดของเมืองกวางเจา  มีสินค้าหลากหลายน่าชม***
 ค่ำ    บริการอาหารค่ำ พัก เมืองกวางเจา
   
 วันที่สอง  เมืองกวางเจา - เมืองซัวเถา - ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง
   
 เช้า   บริการอาหารเช้า ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)
 • เมืองซัวเถา  ซึ่งในสมัยก่อนเมืองนี้คือเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งในปัจจุบันเมืองนี้ก้าวหน้าและทันสมัยมากเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วรอบเมืองเป็นชนบทที่เป็นบ้านบรรพบุรุษของชาวแต้จิ๋ว   
 เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
   
 บ่าย   ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านนมัสการเฮี่ยงบู่ซัว หรือ “ศาลเจ้าพ่อเสือ” ชาวจีนทั่วไปแม้แต่ในประเทศไทยให้ความเคารพ ศรัทธามาก  นี่เป็นศาลเจ้าองค์จริงที่ชาวจีนในประเทศไทย  ได้จำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า  ชาวจีนแต้จิ๋วทั่วไปให้ความเชื่อถือกันว่าในชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งจะต้องหาโอกาสมานมัสการที่แห่งนี้ให้จงได้  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ     ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของการค้าธุรกิจ  ที่นี่เป็นที่เลื่อมใสของชาวจีนโพ้นทะเล และชาวจีนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาเฮียงบู่ซัว
 • เดินทางสู่อำเภอเตี่ยเอี้ย  นำท่านเคารพสุสานไต๋ฮงกง  ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวท้องถิ่นและชาวจีนโพ้นทะเล ในความเมตตากรุณาของท่าน  จากอดีตจึงมีการรวบรวมเงินบริจาคในการซ่อมแซมบูรณะจนสุสานนี้ใหญ่และสวยงามอย่างที่เห็น
 ค่ำ    บริการอาหารค่ำ พัก เมืองซัวเถา
   
 วันที่สาม  :  เมืองเซี่ยะเหมิน - เกาะกู๋หลั่งหยู - พิพิธภัณฑ์เปียนโน
   
 เช้า    บริการอาหารเช้า ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยะเหมิน  (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.)
 • เมืองเซี่ยะเหมิน   เป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดของ ประเทศจีน วันนี้ความก้าวหน้าใหญ่โตได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก              เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญ 1 ใน 5 ของเขตเศรษกิจพิเศษของจีน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะไต้หวัน
 เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
   
บ่าย   ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่เกาะกู๋หลั่งหยู เกาะกู๋หลั่งหยู   เกาะเล็กๆ ฝั่งตรงข้ามตัวเมืองเซี่ยะเหมิน เกาะขนาดเล็กบนเนื้อที่เพียง 6 ตร.กม.  
 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เปียนโน ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมเปียนโนชนิดต่างๆ ที่หลากหลายตั้งแต่สมัยก่อนและหาชมได้ยาก นับเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เปียนโนที่น่าสนใจที่สุดของโลก
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ พัก เมืองเซี่ยะเหมิน
   
วันที่สี่ : มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว - เมืองเซี่ยะเหมิน
   
เช้า   บริการอาหารเช้า ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานจิง  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
 • นำท่านชมบ้านดินถู่โหลว   เป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ “เค่อเจีย”  โครงสร้างภายในสลับซับซ้อน แต่มีความแข็งแรงเป็นที่หนึ่ง ซึ่งภายในมีการใช้ไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียวหลายๆ ชั้น ว่ากันว่าสามารถป้องกันแผ่นดินไหว ไฟไหม้ได้  และยังสามารถอยู่ได้สบายทั้ง 4 ฤดู (ใบไม้ผลิ,ใบไม้ร่วง,ฤดูร้อน และฤดูหนาว) โดยทั่วไปบ้านดินถู่โหลว 1 หลัง   มีความสูงประมาณ 3-5 ชั้น ห้องครัวอยู่ในชั้นแรก, ชั้นที่สองได้แก่ห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร  ชั้นที่สามและสี่คือห้องนอน โดยทั้งหมดสามารถอาศัยอยู่ได้ตั้งแต่ 200-700 คน
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง
   
บ่าย   ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • บ้านดินถู่โหลว  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน จากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ครั้งที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม ปี 2551 ปัจจุบันตั้งอยู่ในหุบเขาของอำเภอหย่งติ่ง หนันชิง หัวอัน มณฑลฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของประเทศจีน
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยะเหมิน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ พัก เมืองเซี่ยะเหมิน
   
วันที่ห้า : วัดหนานผูถ่อซื่อ - เมืองเซี่ยะเหมิน - กรุงเทพฯ
เช้า   บริการอาหารเช้า  ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านสู่วัดหนานผูถ่อซื่อ   เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง  กระทั่งวันนี้มีประวัติกว่า 1,000 ปี  เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน นมัสการ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือเพื่อเป็นสิริมงคล  ในทุกๆ ปี ชาวพุทธทั่วโลกจะหลั่งใหลกันมาสักการะอย่างมากมาย
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.00 น.   เดินทางถึงสนามบิน
16.10 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 611
18.45 น   เดินทางถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2  ประตูทางออก B, C  โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย ซัวเถา-เซี่ยะเหมิน 5 วัน