www.neotravel.co.th

  

เส้นทางสายแพรไหม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

“เส้นทางสายแพรไหม”ข้ามทะเลทรายสู่ตะวันตกของเอเชียสู่ทวีปยุโรปการเดินทางทั้งเพื่อการค้าขายและติดต่อกัน คือการเชื่อมโลกสองฟากฝั่งความเจริญโลก Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย เส้นทางสายแพรไหม