www.neotravel.co.th

  

พม่า-ดูงานเนปิดอว์ 5 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

 ร่วมดูงาน ณ เมืองเนปิดอว์ “เมืองใหม่ “เนปิดอว์” ผ่านชมอนุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ของพม่าที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเนปิดอว์ ได้แก่ พระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม, พระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองชญา แห่งชเวโบที่ทางการพม่าได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติของบูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 พระองค์ Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย พม่า-ดูงานเนปิดอว์ 5 วัน