www.neotravel.co.th

  

นานกิง-จิ่วฮวาซาน-ลั่วหยาง-ไคฟง 9 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

 สู่ต้นทางอารยธรรมแม่น้าเหลืองอู่อำรยธรรมของแผ่นดินมังกร ที่ตั้งของเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่มำนับพันปีจาก เมืองลั่วหยาง เมืองไคฟง เมืองหลวงสำคัญแห่งลุ่มแม่น้ำเหลืองพบ 1 ใน 5 ของถ้ำพระพุทธรูปสำคัญของจีน ถ้าหลงเมินแห่งลั่วหยำงชมวัดเส้าหลินอันเลื่องชื่อแห่งซงซำน Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย นานกิง-จิ่วฮวาซาน-ลั่วหยาง-ไคฟง 9 วัน